Մարտի30-ապրիլի3 հասրակագիտություն

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հասարակագիտություն>> առարկայի մարտի 30- ապրիլի 3
-ի  հանձնարարություններ

 Թեմա՝ <<Հասարակագիտության 11 դասարանի դասագրքի թեմաների տեսադասեր>>։

Տեսադասեր՝ Հասարակագիտության 11 դասարանի հետևյալ թեմաներով՝

Պահանջ 1` Ուշադիր դիտե’ք տեսադասերը։

  1. Ի՞նչ է քաղաքականությունը։
  2. Քաղաքականություն և իշխանություն։
  3. Քաղաքական գործընթաց։
  4. Քաղաքական ընտրանի (էլիտա)
  5. Քաղաքական մշակույթ
  6. Քաղաքական սոցիալականացում
  7. Քաղաքական գիտակցություն, վարք և մասնակցություն։

Պահանջ 2` Յուրաքանչյուր տեսադասից առանձնացրե՛ք 10 հարց և պատասխանե՛ք այդ հարցերին։

Ի՞նչ է քաղաքականությունը։

1)Քաղաքականություն ասելով ինչ եք հասկանում:Քաղաքականությունը դա պետության ներքին և արտաքին նպատակներին կառավարման իրականացման եղանակն է:

2)քաղաքականության մեջ ինչեր են ըդգրկված:արվեստ,երաժշտություն կինո,թատրոն:

3)Ինչի միջոցով են նախապատրաստում և ընդունվում բազմաթիվ որոշումներ:քաղաքականության միջոցով:օրինակ հայաստանի անկախության հռչակումը:

4)հայտնի փիլիսոփա Պլատոնը,խոսելով քաղաքականության մասին ինչ էր նշում նրա մեջ:քաղաքականությունը համատեղ ապրելու արվեստ է,որին պետք է տիրապետի ղեկավարը,հասնելով արդարոիթյան ը ներդաշնակության:

5)որոնք են քաղաքականության գործառույթները:այդ գործառույթներն են կայունություն և ամբողջականություն,համախմբման և ներդաշնակցման:

6)Իրավակարգ ասելով ինչ եք հասկանում:իրավակարգ համակարգի մեջ մտնում է իրավական նոռմերը և կանոնները:

7)որոնք են քաղաքականության բաղկացուցիչ մասերը:ինստիտուտներ,սոցիալականացում,վառք,մշակույթ,արժեքներ և ավանդույթներ:

8)հայեցակարգ ասելով ինչ եք հասկանում:հասարակական կյանքի կոնկրետ ոլորտի,նպատակների ուսումնասիրության արդյունքները:

Քաղաքականություն և իշխանություն։

1)Իշխանության եզրույթը,որ երևույթների հետ է կապված:այն կապված է կառավարման,ուժի,մշակույթի,հարկադրանքի,պարտադրանքի,ազդեցության և այլ հասրակական երևույրների հետ:

2)ինչ է ուսումնասիրում քաղաքականության և իշխանության փողհարաբերությունները:այն ուսումնասիրում է քաղքագիտությունը և իշխանագիտությունը:

3)ինչ է դեսպոտիզմը:այն բռնությունն է և դրա վրա հիմնված բարցարձակ իշխանությունը:

4)որոնք են իշխանության ռեսուսները:ավանդույթ,համոզում և առասպել:

5)պաթոլոգիական քաղաքական վարքի դրսեվորում ասելով ինչ եք հակասնում:ինքնահրկիզում,ահաբեկում,զավթուն

6)ինչ է ասել Րոբերտ Դալը:իշխանությունը հասրակության անդամների վարքի վրա ազդելու կարողությունն է,որով հետև Ա-ն Բ-ի նկատմամբ իշխանություն ունի այն չափով որքանով կարող է Բ-ին մղել որև է գործողության նա ինքնուրույն չեր կատարի:

Քաղաքական գործընթաց։

1)Ինչ է ներկայասցնում իրենից քաղաքականության գործնտացը:այն իրենից ներկաըասցնում է օբեկտների գործենունեության շարունակելիության դիկոնտինյոնի,ապակռուցողական կամ չեզոք ազդեցություն ունեն քաղաքական համակարքի վրա:

2)քաղաքական գործնթացը իր մեջ ինչ է ներառում:այն իր մեջ ներառում է այն ամենը ինչը կապված է քաղաքականության,շարժունակության,կազմակերպման զարգացման հետ

3)Ինչ էր կարծում Հերակլիտեսը:նա կարծում էր,որ նույն գետը երկու անգամ հնարավոր չէ մտնել:

4)Իսկ ինչ կարծիքի էր Կրատիլիոսը :նրա կարծիքով այն գետը հնարավոր չէ մտնել նույնիսկ մեկ անգամ:

5)որոնք են քաղաքական ազդեցությունները:դրական,բացասական և չեզոք:

6)որն է դրական ազդեցությունը:այն նպաստում է քաղաքականության սուբեկտներին,առավել կայուն կարգավիճակի ձեռքմանը:

7)որնե բացասական ազդեցությունը :այն կարող է ազդել քազաքական համակարգի կայունության վրա:

8)որն է չեզոք ազդեցությունը : այն չի ունենում որև է ազդեցություն քաղաքական համակարգերի կայունության վրա :

9)քաղաքական գորցնթաց ասելով ինչ եք հասկանում : քաղաքական իրավիճակների և դեպքերի հաջորդականությունը:

Քաղաքական ընտրանի (էլիտա)

1)Ինչ է նշանակում քաղաքական ընտրանի այսինքն Էլիտա:այն ընտրված մարդկանց խումբ է որը ղեկավարում է հասրակությանը:

2)ինչ է կոչվում էլիտոլոգիա:հասարակագիտության այն ճյուղը ,որի հետազոտության առարկան քաղաքական ընտրանին է:

3)ինչ է ասում Վիլֆրեդո Պարետոն:հասարակությունը բաժանվում է ընտրախավի և ոչ ընտրախավի:

4)ըստ Վիլֆրեդո Պարետոնի կառավարությունը քանի մասի է բաժանվում:բաժանվում է երկու մասի աղվեսի և առյուծների:

5)ինչ որոշումներ է ընդունում քաղաքական Էլիտան:այն ընդունում է այնպիսի որոշումներ որոնք կնպաստեն հասրակության զարգացմանը:

6)Ինչ դեր է խաղում բարձրագույն քաղաքական Էլիտան:Նա մասնակցում է կառավարչական աշխատանքներին:


Քաղաքական մշակույթ

1)Ինչ եք հասկանում քաղաքական մշակույթ ասելով:այն արժեքային ընկալումների,ավանդույթների և նորմերի ամբողջությունը է:

2)Ինչ է քաղաքական արժեքը:Նրա միջոցով որոշում էնք քաղաքական գործընթացի դրական կամ բացասական նշանակությունը:

3)Որոնք են քաղաքական մաշակույթի երեք տիպերը:հպատակային,մասակցային և նահապետական:

4)Որն է նահապետական մշակույթը:Այդպիսի աձանց ընդհանրապես չի հետաքրքրում թե ինչ է տեղի ունենում երկրի ներսում և չեն հետաքրքրվում քաղաքականությամբ:

5)Որն է հպատակային մշակույթը:Նրանք հետաքրքրվում են քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ:

6 Որն է մասնակցային մշակույթը:Այս տիպը մյուս երկու տիպեից տարբերվում է անհատների քաղաքական մասնակցության բարձր աստիճանով:


Քաղաքական սոցիալականացում

1)Ինչ եք հասկանում մարդու սոցիալականացում ասելով:Առանց հասարակւթյան մարդու սոցիալականացումը չի կարող լինել:

2)Քանիսն են սոցիալական գործնտացի գործոնները:դրանք երեքն են միկռոգործոններ,մակռոգործոններ և մեզո գործոններ:

3)Ինչ է միկռոգործոնը:դրանք փոքր չափի գործոններ են,որոնք ազդում են անհատի սոցիլականացման վրա:

4)Ինչ է մակռոգործոնը:Դրանք ավելի լայն մաշտաբի գործոններ են:

5)ինչ է մեզո գործոնը:միջին կարեևորության գործոններ են:


Քաղաքական գիտակցություն, վարք և մասնակցություն։

1)Ինչ է քաղաքական գիտակցությունը:Այն գաղափարների հայացքների դիրքորոշումների ավանդույթների ամբողջուտյուն է:

2)Որն է քաղաքական վարքը:այն անհատի,սոցիալական խմբի գորցողությունների ամբողջությունն է:

3)Որնէ քաղաքական մասնակցությունը:Այն գործողությունների կոնկրետ ձեվն է կոնկրետ իրավիճակում:

4)Որոնք են իրավանոռմերը:Իրավանոռմերը տվյալ հասարակության մեջ քաղաքական վարքի Ըդունելի և անընդունելի ձևերը և տեսակներն են:

5)Որն է քաղաքական համակարգը:Այն խթանում կամ սահմանափակում է քաղաքական ակտիվության ձևերը:

6)Բողոքական վարքը քանի տեսակ է լինում:Փափում և կոշտ:

7)Որն է փափուկ ձևը:Երբ անձը բավարարում է դիմում գրելով :

8)Որն է կոշտ ձևը:Այդ ժամանակ մասնակցում է ցույցերի ակցիաներինն և երբեմն հատում են օրենքով թույլատրված սահմանը:

9)Որն է աբսենտեիզմը:Անձը հրաժարվում է ընտրություններից և չի մասնակցում:


Պահանջ 3` Հարցերը և դրանց պատասխանները տեղադրե՛ք բլոգում։

Հանձնարարության արդյունքները հրապարակե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հացեին (s.tamazyan@mskh.am),  մարտի 30- ապրիլի 3-ը։

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s